IdBased Bvba

Inhoud

Pub IdBased Bv

Website Disclaimer

Deze website is eigendom van Idbased/Internedbased bvba Hoveniersstraat 42 - 2018 Antwerpen Telefoon: +3232310806 E-mail: info@idbased.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IdBased of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

IdBased levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. IdBased kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. IdBased kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. IdBased verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

IdBased verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Vicky op info@idbased.com.

Verwerkingsdoeleinden IdBased verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met IdBased verbonden zijn of met enige andere partner van IdBased; IdBased garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@idbased.com

Direct marketing De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

DataDia

One application for all your business needs!

DataDia is one of the few in its branch that offers a complete package. It combines e-commerce, web shop, web content management, CRM, ERP, and trade search engine into one application. The system requires no additional software: all you need is a web browser. All data is stored on a web server, which makes it accessible to anyone you authorize from all over the world.

Perfectly safe!

Only the people who are given access privileges by the administrator(s) can access the database. This way you can protect your data from unauthorized employees or customers. Also, thieves can’t steel it, a fire can’t destroy it and a power cut can’t damage it, all because the data isn’t stored on your local hard disc but on permanently monitored web servers.

Economies of scale/scope!

The application also offers economies of scale. All the features are offered by one provider, which lowers the implementation costs. Neither is there need for additional service contract, because the updates are made automatically, so no maintenance is necessary.

Multiple language features

The database can be edited in any language. For larger groups field descriptions can be customised. DataDia can be integrated in any other website in any language.

Ultimate tool!

DataDia is the ultimate tool for professional and occasional web designers. It allows them to create their own dynamic web pages based on the DataDia XML-interfaces. One application can provide data for several independent web sites.

How Much will DataDia Cost You?

For the cost of regular hosting services you can have a complete integrated management system. There is no limit on the number of users. You will only have extra charges if you don't use our general help files but prefer individual support instead.

So the price depends on the disk space you use and the traffic you generate on our server. DataDia will charge extra fees from the moment you exceed our maximum volumes.

Thus, the cost of DataDia depends on the success of your site.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

DataDia Web Services Deze website werkt met DataDia, ERP systeem met daaraan gekoppeld WCM systeem. DataDia maakt gebruik van technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

Google analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Transactielijst

Overzichtsscherm om alle transacties binnen DataDia. Transacties in DataDia kunnen zowel aankopen, bestellingen, leveringen, maar ook offertes, etc. zijn.

Transacties

Detailscherm van een transactie. Via dit scherm wordt zowel gebruikt om nieuwe transacties gelinkt aan een contactpersoon samen te stellen, bestaande transacties te wijzigen of gewoon om de inhoud van een transactie te bekijken.

Contacten

Binnen DataDia kan een contact zowel een fysieke of rechtspersoon zijn, zowel klant, leverancier, werknemer alsmede een individueel contactpersoon of een groep van andere contactpersonen zijn. Ieder contact kan logo's toegewezen krijgen die kunnen gebruikt worden in de rapporten die door hem zijn uitgegeven. Dit scherm wordt zowel gebruikt om nieuwe contacten aan te maken en de gegevens van bestaande contacten te bekijken of te wijzigen.

Product Media

DataDia maakt het mogelijk locale afbeeldingen, geluids- en videobestanden bestanden te uploaden of webbestanden te hyperlinken zodat deze gekoppeld kunnen worden aan producten of contacten. Zo kan men bv. een document opmaken, foto's uploaden en dit bestand koppelen aan een contact of product.

Categorieën

In DataDia kunnen contacten, producten, product eigenschappen, mediabestanden gegroepeerd worden in een of meerdere verschillende groepen en categorieën. Groepen worden in DataDia in een boomhiërarchie gestructureerd. Hiebij kan een groep een hoofdgroep zijn voor verschillende subgroepen, die dan nog eens kunnen onderverdeeld worden in subgroepen, enz...

Privileges

DataDia bevat een uitgebreid rechtensysteem waarbij rollen aan gebruikers gekoppeld kunnen worden. Deze rollen bepalen wat een rgebuiker al dan niet mag en krijgt te zien in DataDia.